Projekt OP ŽP

12. 03. 2018
Domov pro seniory Bažantnice, příspěvková organizace, realizuje v době od 12. 3. 2018 do 29. 6. 2018 projekt

"Zateplení budovy a výměna oken na p.č. 5952/1 v k.ú. Hodonín".
Projekt je spolufinancován Evropskou unií:

Fondem soudržnosti z Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 5 Energetické úspory, cíl 5.1. Snížit Energetickou náročnost veřejných budov a  zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie.

Projektu bylo přiděleno číslo:

CZ.05.5. 18/0. 0/0.0/17_070/0005335.

Realizátorem projektu je firma Hrušecká stavební s.r.o., Hrušky.
 

Stavba byla ukončena 7 .9. 2018 protokolárním převzetím a byl pro ni vydán kolaudační souhlas 24. 9. 2018 obecným stavebním úřadem Hodonín.

top