velikost písma

Veřejný závazek

Posláním odlehčovací služby je umožnit odpočinek, čas na regeneraci sil a vyřízení osobních záležitostí osobám, pečujícím o seniory, kteří vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu potřebují pravidelnou, každodenní pomoc ve své domácnosti. Seniorům poskytujeme po časově omezenou dobu bezpečné a důstojné prostředí k pobytu prostřednictvím komplexu sociálních služeb.

Poskytování  komplexu sociálních služeb spočívá v zajištění ubytování, stravování, úklidu, praní, žehlení a oprav prádla, ošetřovatelské a hygienické péče, kulturní a společenské činnosti, sociálního poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a rodinou, zprostředkování dalších služeb (např. kadeřnictví, pedikúra, duchovní péče).

 • Poskytujeme radu a pomoc k zachování dosavadního stupně soběstačnosti a aktivity a k jejich dalšímu rozvoji . Při úplné ztrátě soběstačnosti poskytujeme celodenní pomoc.
 • Usilujeme o vytváření podmínek a příležitostí pro běžný způsob života, podobný životu v domácnosti
 • Usilujeme o zajištění maximální míry osobní svobody a rozhodování o svém životě.
 • Podporujeme zachování kontaktů s přirozeným prostředím klienta, využívání místních služeb, na které byl klient dosud zvyklý.

Služby poskytujeme v dohodnutém termínu dle individuálních potřeb na základě smlouvy o poskytování služeb. Minimální doba pobytu v odlehčovací službě je 14 dní, maximální 3 měsíce po sobě jdoucí. Opětovné využití odlehčovací služby je možné po uplynutí 6 měsíců ode dne ukončení posledního pobytu.

Zásady poskytování služby:

 • respektování práv klienta: personál práva klientů zná a hájí je.
 • respektování svobodné volby klienta - uznáváme jakékoliv rozhodnutí klienta o jeho dalším životě, byť by se nám jevilo jako nevýhodné a znevýhodňující.
 • pružnosti v poskytování služeb: službu přizpůsobujeme změně dosavadního stupně soběstačnosti klienta.
 • respektování individuálních potřeb: bereme klienta jako jedinečnou osobnost s originálním životním příběhem, který se snažíme spoluvytvářet podle jeho představ
  a cílů.

Kapacita služby: 3 lůžka

Regionální působnost: Jihomoravský kraj

Cílovou skupinou poskytování služby jsou senioři od 60 let věku, kteří mají sníženou schopnost se o sebe postarat, potřebují pomoc jiné osoby a nepotřebují zdravotnickou péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení.

Naši službu neposkytujeme osobám

 • jejichž zdravotní stav vyžaduje léčení a ošetřování v lůžkovém zdravotnickém zařízení
 • trpícími různými typy demence
 • s duševní poruchou, jejíž projevy by byly příčinou z narušení klidného soužití s ostatními klienty
 • závislým na alkoholu nebo jiných nealkoholových drogách, které by v důsledku závislosti narušovaly klidné soužití s ostatními klienty
 • osobám s vrozenou úplnou hluchotou či slepotou vyžadující specifickou komunikaci, kterou nejsme schopni zajistit
 • osobám s vrozenou mentální retardací a autismem

Cíle služby:

 • umožnit pečujícím fyzickým osobám čas na odpočinek
 • podpora seniorů v setrvání v domácím prostředí a oddálení nebo vyloučení nástupu do celoroční pobytové služby sociální péče
 • podpora seniorů v udržení jeho dosavadní soběstačnosti, motivace ke zlepšení soběstačnosti
 • podpora kontaktů se společenským prostředím

CÍLE NA ROK 2022

Obecný cíl 1: Vytváření podmínek pro plnohodnotný život klientů a prodloužení jejich aktivního života

Konkrétní cíle:

 1. 1. Od prvních dnů pobytu nabízet klientům účast na aktivizačních činnostech

Cílem odlehčovací služby je také nabídnout klientům aktivní prožití volného času účastí na individuálních či skupinových aktivitách.

        termín plnění: v průběhu pobytu

 • zodpovídá: vedoucí sociálního úseku, aktivizační úsek
 • ukazatel plnění cíle: záznamy o účasti

Obecný cíl 2: Podpora udržení přirozené sítě sociálních kontaktů klientů

 Konkrétní cíle

 1. 1. Od prvních dnů pobytu zvát klienty na společenské i skupinové aktivity

Cílem je nabídnout klientům účast na skupinových aktivitách a společenských akcích společně s rodinnými příslušníky a vytváření podmínek pro aktivní prožívání volného času klientů účastí na skupinových akcích, které rozvíjejí osobnost klientů i jejich společenský život a umožňují klientům udržovat kontakt se společností

termín plnění: v průběhu pobytu

 • zodpovídá: vedoucí sociálního úseku a aktivizační úsek
 • ukazatel plnění cíle: záznamy o účasti, fotodokumentace

Obecný cíl 3: Aktivní účast klientů na zvyšování kvality poskytované sociální služby Domova pro seniory Bažantnice

 Konkrétní cíle:

 1. 1. realizace dotazníkové šetření zaměřeného na zhodnocení pobytu

Pro zkvalitňování služby budeme realizovat dotazníkové šetření při ukončení pobytu, kterým budeme zjišťovat pozitivní i negativní zkušenosti se službou.

 • časový horizont: v průběhu roku
  • zodpovídá: sociální pracovnice
  • ukazatel plnění cíle: vyhodnocení dotazník

Obecný cíl 4: modernizace prostředí domova odpovídajícího potřebám klientů

 Konkrétní cíle:

 1. 1. pořídit nové vybavení domova za účelem zvýšení kvality poskytované služby

Stálým cílem domova je zvyšování kvality životních podmínek klientů v domově a kvality poskytované služby, proto i v roce 2022 plánuje domov provedení konkrétních investičních akcí do technického vybavení domova:

 • nákup sprchového hydraulického lůžka
 • termín plnění: do konce roku 2022
  • zodpovídá: vedení domova
  • ukazatel plnění cíle: pořízení zařízení a zavedení do majetkových účtů domova
 • pořízení lůžek
 • termín plnění: do konce roku 2022
  • zodpovídá: vedení domova
  • ukazatel plnění cíle: ukazatel plnění cíle: pořízení zařízení a zavedení do majetkových účtů domova