velikost písma

Postup pro poskytnutí služby

Informace o naší službě můžete získat následujícími způsoby:

- telefonicky u sociální pracovnice na tel.č. 518 321 834

- na webových stránkách www.ds-hodonin.cz.

- emailem na vyžádání socialni@ds-hodonin.cz

- osobně na adrese Domov pro seniory Bažantnice, příspěvková organizace, tř. Bří Čapků 3273/1, Hodonín

- v registru poskytovatelů sociálních služeb na http://iregistr.mpsv.cz

Průběh jednání se zájemcem o službu

Jednání o poskytnutí služby má u nás na starosti sociální pracovnice Marie Polášková, DiS. Pokud budete mít zájem podívat se, jak to u nás vypadá, můžete si s ní návštěvu domluvit ještě před podáním žádosti. Sociální pracovnice vám řekne vše o odlehčovací službě, o postupu při podávání žádosti, o dalším postupu jednání  před nástupem, o úhradách, smlouvě, vnitřních pravidlech služby (Domácí řád). Při prvním kontaktu je možné domluvit vhodný termín odlehčovací služby. Pokud je požadovaný termín volný, lze jej krátkodobě rezervovat. Závazným se stává až po doručení žádosti se všemi přílohami. 

Pokud je zájemce naší cílovou skupinou, dáme vám formulář žádosti s přílohami Vyjádření lékaře a Popis schopností. Řádně vyplněnou žádost předběžně zaevidujeme a a o této skutečnosti vás písemně vyrozumíme.

Žádost, její přílohy Vyjádření lékaře a Popis schopností si můžete stáhnout i zde.

Zpravidla 14 dní před nástupem s vámi dohodne sociální pracovnice  schůzku za účelem sociálního šetření ke stanovení rozsahu péče a podpory, stanovení osobního cíle, ke zjištění potřeb a očekávání, k upřesnění pobytu v domově a předá vám dokumenty k seznámení – návrh smlouvy, domácí řád, soupis potřebných věcí  a další vnitřní směrnice (Pravidla pro tvorbu úhrad, Pravidla pro podávání stížností). Také vás požádáme o  doložení aktuálního zdravotního stavu.

V den nástupu je přichystána  Smlouva o poskytnutí služby sociální péče. Společně s vámi smlouvu projdeme, vysvětlíme  jednotlivé body smlouvy tak, aby byla smlouva srozumitelná, jednání může být přítomen rodinný příslušník. Po podpisu smlouvy se stáváte klientem odlehčovací služby.

Nejpozději v den nástupu je vám určíme klíčového pracovníka.  Klíčový pracovník vás seznámí s chodem zařízení a bude s vámi plánovat průběh služby. Bude vás navštěvovat v průběhu pobytu v pravidelných intervalech k upřesňování potřeb, očekávání, ke zjišťování spokojenosti se službou, přehodnocování plánů péče. Plánování je vždy prováděno ve spolupráci s vámi, je využíváno i vašich přirozených zdrojů (rodina,  kontakty mimo rodinu). Službu chceme poskytovat tak, abychom co nejvíce podpořili vaše dosavadní schopnosti a míru soběstačnosti a nezvyšovali tak závislost na službě.