velikost písma

Postup pro poskytnutí služby

K tomu, abyste se stali našimi klienty, je nutno překonat několik administrativních kroků.

1. Tím prvním  je vyplnění žádosti, kterou si můžete stáhnout zde nebo v sekci Dokumenty, kde jsou další užitečné dokumenty k životu v domově. Žádost Vám také můžeme zaslat poštou nebo Vám ji může vyzvednout někdo blízký u sociální pracovnice Mgr. Kateřiny Hubalíkové nebo u ředitelky domova.  Žádost není složitá na vyplnění, pokud si nebudete vědět rady, rádi Vám pomůžeme. Důležitý je podpis na konci žádosti, kterým potvrzujete správnost uvedených údajů v žádosti. 

2. Máte-li přiznán příspěvek na péči, budeme potřebovat jeho obyčejnou kopii. Všechny tyto dokumenty nám prosím předejte buď osobně nebo poštou. Žádosti přijímá sociální pracovnice Mgr. Kateřina Hubalíková nebo v případě její nepřítomnosti ředitelka domova.

3. Po obdržení žádost posoudíme, a pokud bude vše v pořádku, založíme ji do naší evidence. Pokud někomu odmítneme přijmout žádost, pak tehdy, když nebudete naší cílovou skupinou a tudíž Vám nebudeme moci poskytnout náležitou sociální službu nebo nesplňujete věkovou hranici pro poskytnutí služby. O tomto se dočtete v odkazu Poslání a cíle. O výsledku posouzení žádosti vás budeme informovat dopisem.

4. Pokud bude Vaše žádost přijata, sociální pracovnice si s Vámi domluví návštěvu u Vás doma, aby přešetřila, jak moc je Vaše současná sociální situace nepříznivá a v jaké míře pomoc potřebujete. Řídí se  při tom Regionální kartou, aby posoudila všechny úkony péče. Po tomto přešetření se dohodneme, zda naše služba je opravdu schopna naplnit Vaše potřeby, očekávání, zda jsme tím pravým poskytovatelem. Pokud zjistíme, že se nenacházíte v nepříznivé sociální situaci, nemůžeme Vaší žádosti vyhovět.

Nepříznivou sociální situací se rozumí situace, kdy věk a dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav omezuje duševní, smyslové a fyzické schopnosti žadatele natolik, že není schopen se sám o sebe postarat a je nutná pravidelná pomoc jiné fyzické osoby. Dále byly vyčerpány možnosti zajistit potřebnou pomoc a péči rodinou, blízkými osobami a dostupnými terénními službami (např. pečovatelská služba apod). V důsledku této nepříznivé sociální situace žadateli hrozí sociální vyloučení z běžného života společnosti v jeho přirozeném prostředí (např. běžný kontakt s vrstevníky, využívání běžně dostupných služeb, účast na kulturních a společenských akcích apod).

5. Na místo v domově se čeká. Naše kapacita je plně vytížena a místa se uvolňují jedině odchodem jiného klienta. Proto nelze z tohoto důvodu očekávat okamžité a rychlé řešení vaší situace. Je nezbytné počítat s tím, že rozhodující pro přijetí nového klienta je míra potřebné pomoci a podpory v nepříznivé sociální situaci, nikoliv datum podání žádosti.

Pokud už nebudete sami chtít vyřizovat záležitosti kolem přijetí nebo se už na tento úkol necítíte, mohou vás zastoupit vaši příbuzní, a to buď na základě plné moci nebo jako opatrovníci, určení soudem. Nový občanský zákoník přinesl novinku, že opatrovnictví nemusí být spojeno s omezením svéprávnosti, takže se už nemusíte cítit tímto způsobem zastoupení omezeni nebo poníženi.

Pokud zájemce nemá opatrovníka nebo zastoupení na plnou moc, jeho stav takové zastoupení vyžaduje a poskytnutí služby je akutní, může za něho podepsat smlouvu obec s rozšířenou úůsobností (pro náš region jsou to obce Kyjov, Hodonín a Veselí nad Moravou) prostřednictvím jejich odboru sociálních věcí.

Výběr žadatele k přijetí na uvolněné místo se posuzuje podle těchto kritérií:

  • jaká je míra závislosti žadatele na péči jiné osoby
  • zda je možné zajištění péče v přirozeném prostředí žadatele za pomoci terénních služeb nebo jiné fyzické osoby,
  • zda je vhodné současné bydlení pro běžný život žadatele (např. bezbariérovost),
  • zda není žadatel ohrožen sociálním vyloučením, tj. nemůže se bez pomoci dostat do společnosti, využít běžných služeb v přirozeném prostředí, setkávat se s vrstevníky..

Náš domov nemůže řešit pouhou osamělost či pouze nevhodné bytové podmínky žadatelů, pokud jsou jinak soběstační nebo potřebují pomoc jen v omezené míře (např. jen přinést nákup nebo donést oběd), a dále nemůžeme u těchto žadatelů také řešit neutěšenou rodinnou situaci. 

Pro žadatele-seniory, kteří zatím potřebují jen málo pomoci, slouží pro vyřešení jejich sociální situace terénní služby (v Hodoníně např. Homediss, Charita), různé kluby důchodců, sousedská výpomoc za úplatu, nebo bydlení v domě s pečovatelskou službou v místě bydliště či blízkém okolí.

Po výběru žadatele se domluvíme na návštěvě před přijetím, kde se upřesňují požadavky a očekávání obou stran. Na tuto návštěvu přijíždí sociální pracovnice a budoucí klíčová pracovnice. Před přijetím budeme chtít lékařské vyjádření k Vašemu zdravotnímu stavu. 

Klíčová pracovnice je zaměstnankyně domova, která bude po dobu pobytu v domově Vaší "patronkou", která Vás bude pravidelně navštěvovat a zjišťovat Vaše potřeby a cíle. Abychom se na Váš příchod mohli dobře připravit, je tato návštěva nutná.

Sociální pracovnice s Vámi provede pohovor, zodpoví Vám všechny dotazy, které se budete ohledně pobytu v domově mít a předá Vám dokumenty:

  • výtisk smlouvy k seznámení
  • Domácí řád
  • Pravidla pro tvorbu úhrady za pobyt
  • Pravidla pro rozsah poskytované péče
  • Přehled aktivizačních činností
  •  Seznam doporučených věcí a vizitku s kontakty

abyste tak předem věděli o podmínkách pobytu u nás. S těmito dokumety se samozřejmě mohou seznámit i Vaši blízcí, poradit Vám nebo se u nás informovat na nejasnosti. 

Na návštěvě také domluví termín nástupu.

V domluveném termínu Vás bude na recepci očekávat klíčová pracovnce, která Vás zavede k řediteli k sepsání smlouvy.