Naše cíle

OBECNÉ CÍLE

 

Domov pro seniory Bažantice má v souvislosti se svojí činností stanoveny obecné i konkrétní cíle, jejichž plnění by mělo přispět k optimálnímu rozvoji domova a zvýšení kvality poskytovaných služeb.

Domov má stanoveny obecné a konkrétní cíle, které se snaží každoročně svojí činností naplňovat.

 

CÍLE na rok 2019

 

  Sociální oblast:

 

  

Obecný cíl 1: Vytváření podmínek pro plnohodnotný život klientů a prodloužení jejich aktivního života

 

 

Konkrétní cíle:

 

 

1. 1. Proškolení alespoň 70% PSS v problematice péče o seniory prostřednictvím Montessori pedagogiky a zavedení jednotlivých prvků do praxe

 

Cílem domova je postupně aplikovat u některých klientů principy do praxe. Hlavním principem je „pomoz mi, abych to dokázal sám“. Klienti jsou často závislý na ostatních, hůře se orientují v prostoru a čase a v důsledku toho všeho klesá jejich sebehodnocení. Cítit se užitečný a prospěšný je pro ně prakticky nemožné. Za pomoci zavedených postupů se budeme snažit dosáhnout určitých pozitivních změn v oblasti kognitivních i motorických funkcí.

 

 • termín plnění: do konce roku 2019
 • zodpovídá: sociální pracovnice, klíčový pracovník
 • ukazatel plnění cíle: záznamy v dokumentaci a certifikáty ze školení

 

 

1. 2. Vytvoření a využívání Montessori pomůcek pro práci s klienty

 

Cílem je vytvoření pomůcek, které se budou využívat v praxi, abychom mohli naplňovat výše uvedený cíl.

 • termín plnění: do konce roku 2019
 • zodpovídá: aktivizační úsek
 • ukazatele plnění: vytvořené pomůcky a záznamy o jejich používání 

 

Obecný cíl 2: Podpora udržení přirozené sítě sociálních kontaktů klientů

 

 

Konkrétní cíle

 

2. 1. Mezigenerační sekávání

 

Domov se v roce 2019 zaměří na vytváření podmínek pro aktivní mezigenerační setkávání klientů, především s žáky MŠ, ZŠ a středních škol. Plánujeme pro rok 2019 nejméně 2 akce tohoto typu.

 

 • termín plnění: v průběhu roku 2019
 • zodpovídá: sociální pracovnice a aktivizační úsek
 • ukazatel plnění cíle: záznamy o akcích

 

 

Obecný cíl 3: Aktivní účast klientů na zvyšování kvality poskytované sociální služby Domova pro seniory Bažantnice

 

Konkrétní cíle:

 

3. 1. realizace dotazníkové šetření zaměřeného na zhodnocení průběhu adaptační doby nově příchozích klientů

 

Pro usnadnění adaptace nových klientů budeme realizovat dotazníkové šetření, kterým budeme u nově přijatých klientů zjišťovat jejich pozitivní i negativní zkušenosti v souvislosti s přijetím do doma a prvními měsíci jejich pobytu v domově.

 

 • Termín plnění: v průběhu roku 2019
 • zodpovídá: sociální pracovnice
 • ukazatel plnění cíle: vyhodnocení dotazníku

 

  Investiční a provozní oblast:

 

Obecný cíl 4: modernizace prostředí domova odpovídajícího potřebám klientů

 

Konkrétní cíle:

 

4. 1. pořídit nové vybavení domova za účelem zvýšení kvality poskytované služby

 

Stálým cílem domova je zvyšování kvality životních podmínek klientů v domově a kvality poskytované služby, proto i v roce 2019 plánuje domov provedení konkrétních investičních akcí do technického vybavení domova:

 

Nákup vybavení fototerapeutické místnosti

  • termín plnění: do konce roku 2019
  • zodpovídá: vedení domova
  • ukazatel plnění cíle: pořízení zařízení,  zavedení do majetkových účtů domova

 

Pořízení nábytku do pokojů

 • termín plnění: do konce roku 2019
 • zodpovídá: vedení domova
 • ukazatel plnění cíle: ukazatel plnění cíle: pořízení zařízení a zavedení do majetkových účtů domova
sponzoři