Posláním Domova pro seniory Bažantnice je:

poskytnout seniorům, kteří pro svou sníženou soběstačnost nemohou vést samostatný život ve svém domově, bezpečné a důstojné prostředí k jejich dalšímu životu prostřednictvím komplexu sociálních služeb.

 • Poskytujeme radu a pomoc k zachování dosavadního stupně soběstačnosti a aktivity a k jejich dalšímu rozvoji. Při úplné ztrátě soběstačnosti poskytujeme celodenní pomoc.
 • Usilujeme o vytváření podmínek a příležitostí pro běžný způsob života, podobný životu mimo ústav.
 • Usilujeme o zajištění maximální míry osobní svobody a rozhodování o svém životě.
 • Podporujeme zachování kontaktů s rodinou a přirozeným prostředím klienta, využívání místních služeb, na které byl klient dosud zvyklý.
 • Služby poskytujeme celoročně dle individuálních potřeb na základě smlouvy o poskytování služeb.
 • Poskytování komplexu sociálních služeb spočívá v zajištění ubytování, stravování, úklidu, praní, žehlení a oprav prádla, ošetřovatelské a hygienické péče, kulturní a společenské činnosti, sociálního poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a rodinou, zprostředkování dalších služeb (např. praktický lékař, odborní lékaři, kadeřnictví, pedikúra, duchovní péče).
 • Kapacita služby je 105 lůžek.

Cílová skupina

Cílovou skupinou poskytování služby jsou senioři, kteří pro svou sníženou soběstačnost nemohou vést samostatný život ve svém domově, potřebují pravidelnou pomoc a zároveň péči o ně nelze zajistit dostupnými terénními službami nebo za pomoci rodiny či blízkých osob.

Služba je určena pro seniory nad 60 let věku.

Naše služba není určena:

 • Osobám, které se nenacházejí v nepříznivé sociální situaci. (Nepříznivá sociální situace je popsána pod tímto oddílem)
 • Osobám, které nepotřebují zajištění celodenní péče
 • Osobám trpících různými typy demence 
 • Osobám, které potřebují osobní asistenci
 • Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje léčení a ošetřování v lůžkovém zdravotnickém zařízení.
 • Osobám s duševní poruchou, jejíž projevy by byly příčinou závažného narušení klidného soužití s ostatními klienty.
 • Osobám závislým na alkoholu nebo jiných nealkoholových drogách, které by v důsledku závislosti narušovaly klidné soužití s ostatními klienty.
 • Osobám s vrozenou úplnou hluchotou či slepotou, kteří vyžadují specifickou komunikaci, kterou nejsme schopni zajistit
 • Osobám s vrozenou mentální retardací a autismem
 
Nepříznivou sociální situací se rozumí situace, kdy věk a dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav omezuje duševní, smyslové a fyzické schopnosti žadatele natolik, že není schopen se sám o sebe postarat a je nutná pravidelná pomoc jiné fyzické osoby. Dále byly vyčerpány možnosti zajistit potřebnou pomoc a péči rodinou, blízkými osobami a dostupnými terénními službami (např. pečovatelská služba apod). V důsledku této nepříznivé sociální situace žadateli hrozí sociální vyloučení z běžného života společnosti v jeho přirozeném prostředí (např. běžný kontakt s vrstevníky, využívání běžně dostupných služeb, účast na kulturních a společenských akcích apod).


DS Bažantnice může odmítnout poskytnutí sociální služby pouze pokud:

a) neposkytuje sociální službu, o kterou zájemce žádá a není schopno zajistit jeho požadavky a osobní cíle (§ 91 odst.3, písm.a) zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách)

b) nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby (§ 91 odst.3, písm.b) zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách)

c) zdravotní stav zájemce o sociální službu vylučuje poskytování pobytových sociálních služeb (§ 91 odst.3, písm.c) zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
a § 36 vyhlášky č. 505/2006 Sb.

d) o sociální službu žádá osoba, které zařízení vypovědělo smlouvu o poskytnutí téže sociální služby v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí, a to z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

Na čem stojí naše služby

Na respektování práv klienta
– to znamená, že personál práva klientů zná a hájí je.

Na respektování svobodné volby klienta
– to znamená, že uznáváme jakékoliv rozhodnutí klienta o jeho dalším životě, byť by se nám jevilo jako nevýhodné a znevýhodňující.

Na pružnosti v poskytování služeb
– to znamená, že službu přizpůsobujeme změně dosavadního stupně soběstačnosti klienta.

Na respektování individuálních potřeb
– to znamená, že bereme klienta jako jedinečnou osobnost s originálním životním příběhem, který se snažíme spoluvytvářet podle jeho představ
a cílů.

 

Regionální karta 


Služby domova pro seniory jsou určeny regionální kartou, která zároveň slouží k posuzování nepříznivé sociální situace žadatele o službu. Regionální karta zde

sponzoři