Cíle 2017  

Pro rok 2017 má Domov pro seniory Bažantnice (dále jen domov) stanoveny v  oblastech své činnosti a provozu tyto konkrétní cíle:


Sociální oblast:

Obecný cíl 1: Zvýšení a udržení soběstačnosti klientů


Konkrétní cíle:

1. 1. posílení soběstačnosti minimálně u 40% nově přijatých klientů

Naším cílem je prostřednictvím individuální podpory a péče posílení soběstačnosti klientů v jejich každodenním životě, tak aby vzhledem ke své zdravotní situaci a přání mohli vést důstojný a přiměřeně samostatný život a přiblížili se běžnému způsobu života.

 • termín plnění: do konce roku 2017
 • zodpovídá: klíčoví pracovníci klientů 
 • ukazatel plnění cíle: srovnání plánů poskytované péče, pomoci a podpory

 

1. 2. Podpora a pomoc při udržování hygienických návyků u klientů

Cílem domova je udržení, případně rozvíjení hygienických návyků u klientů (hygiena rukou), jako preventivní opatření proti infekčním nákazám, které by je mohly ohrozit, nebo přispět ke zhoršení jejich zdravotního stavu.

 • termín plnění: do konce roku 2017
 • zodpovídá: pracovníci v přímé péči
 • ukazatel plnění: denní záznamy klientů

 

Obecný cíl 2: Vytváření podmínek pro plnohodnotný život klientů a prodloužení jejich aktivního života

Věnování podpory a pozornosti nově příchozím klientům je pro nás zásadní otázkou, proto se budeme stejně jako v loňském roce věnovat tomuto tématu.

Konkrétní cíle:

2. 1. zvýšení počtů žadatelů, kteří před svým přijetím do domova absolvují prohlídku domova

Podle výsledků dotazníkové šetření realizovaného v předchozích letech, je patrné, že adaptace probíhala bezproblémově u klientů, kteří domov v minulosti navštěvovali, protože zde žili jejich přátelé nebo před svým přijetím absolvovali spolu se sociální pracovnicí prohlídku domova a byli seznámeni s prostředím domova před svým přijetím. V roce 2017 budeme usilovat, aby domov před svým přijetím navštívilo co nejvíce budoucích klientů (kterým to jejich zdravotní stav a aktuální místo pobytu dovolí).

 • termín plnění: v průběhu roku 2017
 • zodpovídá: sociální pracovnice
 • ukazatel plnění cíle: záznamy z jednání se žadateli (zjištění podílu žadatelů, jejichž žádost byla zařazena do evidence žadatelů o sociální službu a využili nabídku prohlídky domova)

 

 

2. 2. účast klíčových pracovníku při sociálním šetření v rodině u nově přijímaných klientů před nástupem do domova a zajištění přítomnosti klíčového pracovníka v den nástupu klienta do domova.

Cílem domova je co nejvíce usnadnit novým klientům jejich přechod z j domácího prostředí do domova pro seniory a vytvářet jim  podmínky, aby tento přechod byl pro ně co nejméně stresující. Z toho to důvodu je žádoucí, aby se klíčový pracovník účastnil sociálního šetření v rodině klienta, navázal s ním kontakt, poznal jeho projevy chování a zvyklosti.  Na základě těchto poznatku pak může klíčový pracovník usnadnit novému klientu jeho příchod do domova.

 

 • termín plnění: v průběhu roku 2017
 • zodpovídá: sociální pracovnice, klíčový pracovník
 • ukazatel plnění cíle: záznamy z jednání se žadateli, dokumentace IP a Rozpis služeb

 

2. 3. realizace dotazníkové šetření zaměřeného na zhodnocení průběhu adaptační doby nově příchozích klientů

Pro usnadnění adaptace nových klientů budeme realizovat dotazníkové šetření, kterým budeme u nově přijatých klientů zjišťovat jejich pozitivní i negativní zkušenosti v souvislosti s přijetím do doma a prvními měsíci jejich pobytu v domově.

 • termín plnění: v průběhu roku 2017
 • zodpovídá: sociální pracovnice
 • ukazatel plnění cíle: vyhodnocení dotazníku

 

Obecný cíl 3: Podpora udržení přirozené sítě sociálních kontaktů klientů


Konkrétní cíle

3. 1. aktivní účast klientů na společenských a kulturních akcích mimo domov

Domov se i v roce 2017 zaměřuje na vytváření podmínek pro aktivní prožívání volného času klientů jejich účastí na akcích, které rozvíjejí jejich společenský život a umožňují jim udržovat kontakt se svými vrstevníky a dalším společenským prostředím. Pro rok 2017 plánujeme účast na následujících akcích:

- 12 klientů domova se zúčastní kulturní akce konané ve městě Hodonín a jeho okolí

- pěvecký soubor Radost vystoupí na kulturní nebo společenské akcí  

- realizace prohlídky Města Hodonín s návštěvou místního farního kostela          

- 4 klienti se zúčastní sportovních akcí

 

 • termín plnění: v průběhu roku 2017
 • zodpovídá: pracovnice aktivizačního úseku, sociální pracovnice
 • ukazatel plnění cíle: záznamy o akcích

 

 3. 2. aktivní zapojení rodin do společenských a kulturních akcí v domově

Naším cílem je podpora udržení přirozených sociálních vztahů našich klientů s vlastními rodinami a blízkými osobami formou jejich spolupráce a účasti na akcích pořádaných domovem, kterých se mohou tyto osoby přímo zúčastnit.

 • termín plnění: v průběhu roku 2017
 • zodpovídá: pracovnice aktivizačního úseku, sociální pracovnice
 • ukazatel plnění cíle: záznamy o akcích

 

 Obecný cíl 4: Aktivní účast klientů na zvyšování kvality poskytované sociální služby Domova pro seniory Bažantnice


Konkrétní cíle:

4. 1. realizace dotazníkové šetření zaměřeného na zhodnocení spokojenosti s poskytováním přímé péče v domově

Klienti budou mít možnost formou dotazníkového šetření vyjádřit se ke kvalitě poskytované přímé péče v domově.

 • termín plnění: 2 polovina roku 2017
 • zodpovídá: sociální pracovnice
 • ukazatel plnění cíle: vyhodnocení dotazníku
 

 4. 2. průběžné zjišťování spokojenosti klientů

Nově budou mít klienti možnost vyjádřit se ke své spokojenosti s kvalitou poskytovaných služeb formou průběžného dotazníku, který bude mít kratší formu a bude klientům volně přístupný v hale domova. 

 • termín plnění: 1x za čtvrt roku
 • zodpovídá: sociální pracovnice
 • ukazatel plnění cíle: vyhodnocení dotazníku každé čtvrtletí

 

 

Investiční a provozní oblast:

Obecný cíl 5: modernizace prostředí domova odpovídajícího potřebám klientů

Konkrétní cíle:

5.1.  pořídit nové vybavení domova za účelem zvýšení kvality poskytované služby

Stálým cílem domova je zvyšování kvality životních podmínek klientů v domově a kvality poskytované služby, proto
i v roce 2017 plánuje domov provedení konkrétních investičních akcí do technického vybavení domova:

 • Instalace sítí do oken
 • termín plnění: do konce roku 2017
 • zodpovídá: vedení domova
 • ukazatel plnění cíle: pořízení zařízení a zavedení do majetkových účtů domova
 
 • výmalba společných prostor domova
 • termín plnění: do konce roku 2017
 • zodpovídá: vedení domova
 • ukazatel plnění cíle: provedení prací
 
 • montáž slunolamů
  • termín plnění: do konce roku 2017
  • zodpovídá: vedení domova
  • ukazatel plnění cíle: provedení prací a zavedení do majetkových účtů domova

 

5.2. zlepšit tepelně-technické vlastnosti budovy

 

Budova, ve které provozujeme naši službu, je z hlediska energetického hospodářství zařazena do kategorie F jako nehospodárná. Získáním dotací na zateplení a výměnu oken se docílí tepelných úspor, snížení nákladů na službu a zkvalitnění  vzhledu budovy.

 

 • získání dotací na zateplení budovy
  • termín plnění: dle termínů programu OP ŽP
  • zodpovídá: vedení domova
  • ukazatel plnění cíle: poskytnutá dotace z programu OP ŽP

 

 


sponzoři